Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://forta-ogrzewania.pl

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o zasadach gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz serwis internetowy. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności oraz ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.
Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych osób korzystających z naszego serwisu internetowego oraz przysługujących im prawach z tym związanych.
1. Definicje
• Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
• Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://forta-ogrzewania.pl;
• Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Forta Jacek Kalisz

Dane kontaktowe
Adres: ul. Ludwika Beethovena 79, 80-171 Gdańsk
E-mail: Biuro@forta-ogrzewania.pl
Telefon: +48 607 748 275; +48 508 647 102

3. Cel, podstawa prawna i zakres przetwarzanych danych osobowych
Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych:

a) prowadzenia i obsługi kont w Serwisie
podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
przetwarzane dane: nazwa użytkownika; adres e-mail

b) obsługi zapytań przesyłanych przez udostępniony w Serwisie formularz kontaktowy
podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
przetwarzane dane: imię i nazwisko; adres e-mail

c) składania i obsługi zamówień (zakup Produktów)
podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
przetwarzane dane: nazwa użytkownika, adres e-mail; imię i nazwisko; numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość, kraj); w przypadku firm: nazwa
i adres firmy/dostawy oraz numer NIP

d) wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych uprawnionym podmiotom publicznym)
podstawa prawna: obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
przetwarzane dane: adres e-mail; imię i nazwisko; numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość, kraj); w przypadku firm: nazwa i adres firmy/dostawy oraz numer NIP

e) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy sprzedaży produktów, bądź wszelkich innych roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa
podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw
przetwarzane dane: adres e-mail; imię i nazwisko; numer telefonu, dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj); w przypadku firm: nazwa i adres firmy oraz numer NIP

4. Kategoria odbiorców danych osobowych
Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką tj.:
a) kurierom (w związku z realizacją zamówienia);
b) dostawcom usług techniczno-technologiczne w tym IT, umożliwiającym Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);
c) dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna);
d) uprawnionym organom publicznym.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych
a) dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
b) dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
c) dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do momentu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych);
d) dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do momentu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec nas lub naszych roszczeń wobec Użytkownika wynikający z przepisów prawa.

7. Informacja o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. prawo to przysługuje jedynie
w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). Po przyjęciu takiego wniosku administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych objętych sprzeciwem w/w celach, chyba że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g) prawo do wniesienia skargi
Użytkownik może zgłaszać do Administratora danych skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, a także realizację przysługujących jemu uprawnień na dane kontaktowe wskazane w pkt. 2.
Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
h) prawo do cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie będziemy przetwarzali danych osobowych Użytkowników w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Pliki cookies (ciasteczka)
1. Czym są pliki cookies?
Ciasteczka (angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy?
Cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

3. Do czego używamy plików cookies
Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości. Pozyskane informacje pomagają budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.
4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
W dowolnym momencie można zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).
Adres IP
Administrator danych może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora danych przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
Linki do stron
W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Po dokonaniu zmiany Polityka ukaże się na stronie z nową datą.

Gdańsk, dnia 30.09.2018 roku

Shopping Cart